284_Dec2019

Тренінг для журналістів та медіаменеджерів зі сторітелінгу, медіауправління та інноваційних технологій

Date: December 11, 2019 – December 12, 2019
Location: Ukraine, Kharkiv

Transitions, що спеціалізується на підвищенні якості роботи медіа в Центральній та Східній Європі,  11-12 грудня запрошує журналістів та медіаменеджерів зі східних та південних областей України взяти участь у безкоштовному дводенному тренінгу у Харкові, покликаному ознайомити медіапрацівників із перевіреними моделями роботи невеликих ЗМІ в державах Західної Європи та США, а також спробувати адаптувати відомі успішні практики на місцях.

Коли: 11-12 грудня

До участі у тренінгу у Харкові (11-12 грудня) запрошуються журналісти та менеджери регіональних медіа із досвідом роботи понад 1 рік, які працюють в Харкові та Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Для обмеженої кількості учасників із областей буде запропоновано проживання у двомісному номері в готелі та відшкодування за витрати на дорогу.

Для участі у відборі до 3 грудня включно просимо заповнити онлайн-форму. Організатори сконтактують лише з учасниками, які пройдуть попередній відбір на основі інформації з онлайн-форми.

Контактна особа: Вероніка Лапуцька, veranika.laputska@east-center.org
Хто:

Alexandra Borchardt (Александра Борхардт) — екс-управляюча редакторка Sueddeutsche Zeitung, старша наукова співробітниця у Reuters institute for the Study of Journalism (Оксфорд, Великобританія). Александра розповість про діджиталізацію медіа та поліпшення сталості їх роботи.

Kevin Davis (Кевін Дейвіс) — колишній генеральний та виконавчий директор Investigative News Network (INN) — консорціуму, що складається з більш ніж 100 неприбуткових редакцій у США. Зараз Кевін очолює KLJD Consulting, який консультує незалежні редакції та інформаційні компанії в США та Європі з питань підвищення прибутку та впливу. Кевін говоритиме про те, як фокусування на охопленні може підвищити дохід та стабільність медіа, які слухають та зважають на громаду, для якої працюють.

Jeremy Druker (Джеремі Друкер) — виконавчий директор Transitions (TOL), однієї з провідних освітніх організацій для журналістів у Центральній та Східній Європі, яка популяризує концепцію журналістики рішень. Крім цього, Джеремі — головний редактор Transitions Online, а також засновник і виконавчий директор Press Start, першої глобальної крауфандингової платформи, створеної спеціально для підтримки журналістів у країнах, де відсутня свобода преси. Джеремі проведе воркшоп із журналістики рішень.

Jakub Górnicki (Якуб Ґурніцкі) — репортер, який захоплюється новими медіа та інструментами інтерактивного сторітелінгу. Якуб створив Outriders — міжнародний журналістський портал, покликаний створювати зв’язки між різними культурами та суспільствами, надавати журналістським матеріалам глобальної перспективи завдяки оригінальним репортажам та інноваційному сторітелінгу. Якуб говоритиме про цифровий сторітелінг.

Jean Garner (Джін Ґарнер) — очільниця команди продакшену та розвитку у Радіо Свобода, що займається освітніми проектами для 26 новинних підрозділів Радіо Свобода на всьому пострадянському просторі. Раніше Джін працювала виконавчою продюсеркою документальної програми Witness у Al Jazeera. Вона розповість про останні тренди у репортажних відео.

Marcin Gadziński (Марцін Гадзіньські) — видавець Gazeta.pl, найбільшого польського новинного порталу. Марцін відповідає за контент та продукти, редакційну політику та монетизацію.

Nika Aleksejeva (Ніка Алєксєєва) — дослідниця  відкритих даних у соцмережах з DFRLab,  спільного проекту NATO Stratcom COE та Atlantic Council (США). Ніка розповість про інструменти, методи, підказки та секрети дослідження веб-сторінок, акаунтів у соцмережах, візуальні докази та приховані інформаційні кампанії включно х дезінформацією та пропагандою.

*Теми спікерів можуть дещо видозмінюватись у залежності від запитів учасників

 

Training for Journalists and Media Managers in Staging, Media Management and Innovative Technologies
Transitions, which specializes in improving the quality of media work in Central and Eastern Europe, invites journalists and media managers from eastern and southern Ukraine to participate in a free two-day training in Kharkov to familiarize media professionals with proven models of working Europe and the US, and try to adapt well-known best practices on the ground.

When – 10:00, 11-Dec-2019 till 17:30 12-Dec-2019

Participants in the training in Kharkiv (December 11-12) are invited journalists and managers of regional media with more than a year’s experience working in Kharkiv, Luhansk, Donetsk and Zaporizhzhya regions. A limited number of participants from the area will be offered accommodation in a double room at the hotel and reimbursement for travel expenses.

To participate in the selection until December 3, please complete the online form. Organizers only contact participants who will be pre-selected based on information from the online form.

Contact: Veronica Laputska, veranika.laputska@east-center.org
Who:

Alexandra Borchardt is the former managing editor of the Sueddeutsche Zeitung, a senior fellow at the Reuters Institute for the Study of Journalism (Oxford, UK). Alexandra will talk about digitizing the media and improving the sustainability of their work.

Kevin Davis – Former CEO and CEO of Investigative News Network (INN) – a consortium of more than 100 nonprofit editions in the United States. Kevin now heads KLJD Consulting, which advises independent editorial and information companies in the US and Europe on revenue and impact. Kevin will talk about how focusing on reach can increase the revenue and stability of media that listen and respect the community they work for.

Jeremy Druker (Executive Director of Transitions (TOL)), one of the leading educational organizations for journalists in Central and Eastern Europe, which promotes the concept of decision-making journalism. In addition, Jeremy is the editor-in-chief of Transitions Online, as well as the founder and CEO of Press Start, the first global crowdfunding platform designed specifically to support journalists in countries lacking press freedom. Jeremy will host a workshop on solutions journalism.

Jakub Górnicki is a reporter who is passionate about new media and interactive staging tools. Yakub has created Outriders, an international journalism portal designed to create connections between different cultures and societies, to provide journalists with a global perspective through original reporting and innovative storytelling. Jakub will talk about digital staging.

Jean Garner (Gene Garner) is the head of the production and development team at Radio Liberty, which is involved in educational projects for 26 Radio Liberty news outlets throughout the post-Soviet space. Previously, Jin worked as an executive producer on the Witness documentary program at Al Jazeera. She will tell you about the latest trends in the video coverage.

Marcin Gadziński is the publisher of Gazeta.pl, Poland’s largest news portal. Martin is responsible for content and products, editorial policies and monetization.

Nika Aleksejeva (Nika Alekseeva) is an open source social media researcher with DFRLab, a joint project of NATO Stratcom COE and Atlantic Council (USA). Nika will talk about tools, methods, tips and secrets for researching web pages, social media accounts, visuals, and hidden information campaigns, including misinformation and advocacy.

* Speaker topics may vary slightly depending on participants’ requests